Mikkelin vesilaitos

Vesistöt

vesistöt

Jätevedenpuhdistus on välttämätöntä vesistöjemme hyvinvoinnille. Puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää mm. paljon erilaisia typpi- ja fosforiravinteita sekä kiintoainetta, jotka aiheuttavat vesistöissä runsaasti rehevöitymistä.

Vesilaitoksen tavoitteena on puhdistaa yhdyskunnan jätevedet niin hyvin, että purkuvesistön veden laatu paranee.

Jätevesien puhdistamisen lisäksi vesilaitos on kohentanut purkuvesistön laatua hapettamalla syvänteitä sekä teettämällä monipuolisia vesistötutkimuksia.

Puhdistamotoiminnan vaikutukset kohdistuvat pääosin Mikkelin kaupungin alapuoliseen Saimaaseen.