Mikkelin vesilaitos

Veden laatu

Veden laatu

Jakeluverkoston veden laatua tutkitaan säännöllisesti sekä Mikkelin Vesilaitoksen että terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Verkostoveden laatua tarkkaillaan voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Veden laatua tarkkaillaan mm. laitoksilla ennen verkostoon johtamista, sekä tarkoin valituista pisteistä vedenjakeluverkosta. Lisäksi verkostotöiden yhteydessä otetaan vedestä näytteet, joilla varmistetaan veden moitteeton laatu ennen uuden tai korjatun putkisto-osuuden käyttöönottoa.

Tutkimustulokset

Vuosiraportti veden laatutiedoista jakelualueittain löytyy oheisesta pdf-taulukosta.

Talousveden laatu vuonna 2022 (pdf)

Verkostovesinäytteitä analysoitiin vuoden 2021 aikana yhteensä noin 90 kpl, ja poikkeamia veden laadussa havaittiin 3 kpl. Mikkelin alueella todettiin kahdesti ja Ristiinassa kerran viitearvoon nähden kohonnut bakteerimäärä, jotka uusintanäytteenotossa olivat tippuneet alle viitearvojen. Mikkelin vesilaitoksen vuonna 2021 toimittama talousvesi täytti tutkituilta osin talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja – suositukset.

Riskienhallinta

Mikkelin vesilaitokselle on tehty talousveden laatua uhkaavien vaarojen riskienarviointi. Riskienarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskienarvioinnit kattavat kaikki Mikkelin vesilaitoksen vedenjakelualueet.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnit 31.12.2020.

Riskinarvioinnin perusteella talousvedestä valvotaan tihennetysti Pursialan vesilaitoksella pohjavesialueella maaperässä ja pohjavedessä olevaa kloorifenolia. Tehokkaan vedenkäsittelyn avulla vesi on täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa 1352/2015 asettamat talousveden laatuvaatimukset.

Lisätietoa

Kysymykset veden laadusta Vesilaitoksen asiakaspalveluun.

Talous- ja uimaveden laadun virainomaistarkkailusta voit lukea lisää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sivuilta: www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto.

Vesihuoltoalan ajankohtaisista asioista saa lisätietoa Vesilaitosyhdistyksen VVY sivuilta: www.vvy.fi