Mikkelin vesilaitos

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojaselosteet

Mikkelin Vesiliikelaitoksen asiakasrekisteri (pdf)

Mikkelin Vesiliikelaitoksen tallentava kameravalvonta (pdf)

Tietopalvelu
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Kuka tahansa voi pyytää tietoa viranomaisen asiakirjasta sekä omista tiedoista, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta.

Tietosuoja
Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), asetusta täsmentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018), julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevissä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Lisätietoa tietopalvelusta ja tietosuojasta Mikkelin kaupungin verkkosivulla:
https://mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/tietopalvelu-ja-tietosuoja