Mikkelin vesilaitos

Talous

Talousarvio

Mikkelin Vesilaitos on liikelaitos ja siten osa Mikkelin kaupungin konsernia. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä.

Liikelaitoksien osalta noudatetaan kunnallisen liikelaitoksen ohjeistusta.

toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden.

SEVERI -hankkeeseen sisältyvien uudet raakavesilähteet kartoitetaan ja tarvittavat lisätutkimukset käynnistetään. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla.

Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuolto-osaamisen edistämiseen.

Sitova tavoite

Mittari

Liikeylijäämä

1 865 000 euroa

Korvaus peruspääomasta

Tuloutus kaupungille 500 000 euroa

Vakituisen henkilöstön määrä

37